Kirjoittajan arkistot:Pia

Vi er FLOSS + translation = FLOSSLATION

I arbeid som oversetter trenger man selvsagt kompetanse i språk og kultur, men man må også kunne beherske ulike elektroniske verktøy. Av og til kan den hjelpende teknologien føre til uventede problemer: en fil som er laget med en programversjon lar seg ikke åpne i en annen versjon av det samme programmet, og noen ganger kan filen kun åpnes og brukes i det samme produsenteide programmet. FLOSSLATION sin løsning for å unngå slike problemer er å foretrekke åpne standarder som tillater ulike programvarer, filer og datasystemer til å brukes sammen.

Bedriften vår bruker til størst mulig grad verktøy som er basert på åpne og frie programvarer. Det engelske akronymet FLOSSfree/libre/open source software, står for programmer hvis kildekode er fritt tilgjengelig for brukeren. Kildekoden i fri programvare kan fritt studeres, endres og tilpasses til egne behov, og brukeren kan også distribuere den originale eller den tilpassete kildekoden videre. Kildekodens frihet anses som en grunnleggende frihet, på lik linje med ytringsfriheten. Den engelskspråklige verden fremhever dette ved å bruke ordet libre – det engelske ordet free betyr nemlig også gratis.

FLOSSLATION forbinder fri kildekode, åpenhet og oversettelsesvirksomhet: de menneskelige språkene er kildekoden i oversettelsesbransjen, og oversetterens arbeid er å skrive ny kode eller endre og tilpasse den allerede eksisterende koden. Menneskespråket er i bunn og grunn fritt og åpent, det hører til alle. Alle har rett til å bruke språket og studere, endre og tilpasse det. Å bruke språket og å distribuere det i alle former gagner både språkbrukerenes samfunn og språket selv.

Også sikkerheten er en sentral aspekt i åpen kildekode. Det er nesten umulig å gjemme skadelige programmer eller å etterlate sikkerhetshull i åpen kildekode. Derfor har vi valgt å bruke arbeids-PC-er som kjører Linux, satse på et WordPress-basert nettsted som blir kontinuerlig kontrollert og oppdatert og bruke en open source e-posttjenesteleverandør som står under sveitsisk personvernlovgivning. I byrået vårt fins det også en PC som ikke er koblet til internet, og selvfølgelig tar vi imot oversettelsesoppdrag på tradisjonell måte på papir.

Frihet, åpenhet og sikkerhet – det er FLOSSLATION i et nøtteskall.

Personvernpolicyen vår

Vi opprettholder et kunderegister der vi samler og lagrer opplysninger angående kundeforholdet, for eksempel kundens navn og adresse, muligens også telefonnummer, e-postadresse og andre adresser for elektronisk kommunikasjon. Behandling av slike personopplysninger er basert på kundens samtykke (generell personvernfordning artikkel 6 nr. 1 bokstav a)) for å levere en avtalt tjeneste.

Kunderegisteret og personopplysningene blir behandlet at de ansatte hos FLOSSLATION i Pargas som er ansvarlige for fakturering, markedsføring og regnskap. Vi gir ikke opplysninger fra kunderegisteret vårt videre til tredjeparter.

Vi oppbevarer kundens personopplysninger så lenge som kundeforholdet varer og fjerner de når oppbevaringsfristen for regnskapsmateriale er over. Det manuelle materialet oppbevares i et lukket rum. Det elektroniske materialet oppbevares på harddisken på en datamaskin, sikkerhetskopien på en ekstern lagringsenhet, og begge av disse blir oppbevart i et lukket rum. Hverken kunderegisteret, deler av det eller sikkerhetskopier blir ikke lagret på en internetserver.

Noen ganger kan et oversettelsesoppdrag inneholde sensitive opplysninger som for eksempel personnummer eller opplysninger om helsetilstand. Vi behandler slike opplysninger for å oppfylle avtalen som vi har med deg som kunde, og vi lagrer aldri slike opplysninger i kunderegisteret vårt. Alle personopplysninger som inngår i oversettelsesoppdrag blir fjernet fra oversettelsesminnene når reklamasjonsfristen på oppdraget (14 dager) er gått ut.

Du har rett til å bli glemt. Dette betyr at du kan når som helst anmode oss om å fjerne opplysningene dine som vi ikke lenger trenger for å oppfylle tjenesteavtalen som vi har inngått med deg.

Du kan når som helst spørre oss mer om personvernpolicyen vår, vi svarer gjerne.

Tietosuojakäytäntömme

Yrityksemme ylläpitää asiakasrekisteriä, johon keräämme ja tallennamme asiakkuuteen liittyviä tietoja kuten asiakkaan nimen ja osoitteen, mahdollisesti myös puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen sekä muut sähköisessä viestinnässä käytetyt osoitteet. Tällaisten henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaalta saatuun suostumukseen (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta a alakohta) käyttää tietoja sovitun palvelun toimittamiseksi.

Asiakasrekisteriä ja henkilötietoja käsittelevät FLOSSLATIONin laskutuksesta, markkinoinnista ja kirjanpidosta vastaavat työntekijät Paraisilla. Emme luovuta asiakasrekisterimme tietoja kolmansille osapuolille.

Säilytämme asiakkaan henkilötiedot asiakassuhteen keston ajan ja poistamme ne asiakkuuden päätyttyä kun niihin liittyvien kirjanpitoaineistojen säilyttämisen määräaika päättyy. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa. Elektronista aineistoa säilytetään tietokoneen kovalevyllä ja sen varmuuskopiota ulkoisella tallennusvälineellä, joita molempia säilytetään lukitussa tilassa. Asiakasrekisteriä tai sen osaa, jäljennöstä tai varmuuskopiota ei tallenneta internet-palvelimelle.

Käännöstoimeksiantoon voi toisinaan sisältyä arkaluontoisia henkilötietoja, esimerkiksi henkilötunnus tai terveystietoja. Käsittelemme näitä täyttääksemme sinun kanssasi tekemämme palvelusopimuksen, emme koskaan tallenna tällaisia tietoja asiakasrekisteriimme. Poistamme käännösmuisteistamme kaikki toimeksiantoihin sisältyvät henkilötiedot, kun toimeksiannon reklamaatioaika (14 vrk) on umpeutunut.

Sinulla on oikeus tulla unohdetuksi. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa pyytää meitä poistamaan tietosi, joita emme enää tarvitse täyttääksemme sinun kanssasi tekemämme palvelusopimuksen.

Voit milloin tahansa kysyä lisää tietosuojakäytännöistämme, vastaamme sinulle mielellämme.

FLOSS + translation = FLOSSLATION

Kääntäjän työssä tarvitaan paitsi kielten ja kulttuurien tuntemusta myös erilaisia elektronisia apuvälineitä. Teknologia voi toisinaan aiheuttaa odottamattomia ongelmia: tiedosto ei aina avaudu käsiteltäväksi ongelmitta, jos se on tehty saman ohjelman eri versiolla, ja toisinaan yhdellä omisteisella ohjelmalla luotua tiedostoa ei voi edes avata toisella ohjelmalla. FLOSSLATIONin ratkaisu tällaisten käytännön ongelmien välttämiseksi on käyttää avoimia standardeja, jotka mahdollistavat erilaisten ohjelmistojen, tiedostojen ja tietojärjestelmien yhteensopivuuden.

Yrityksemme käyttää mahdollisimman paljon vapaita ja avoimeen lähdekoodiin perustuvia työkaluja. Englanninkielinen kirjainlyhenne FLOSS, free/libre/open source software, tarkoittaa ohjelmia, joiden lähdekoodi on käyttäjän saatavilla. Vapaiden ohjelmien lähdekoodia voi tarkastella, muuttaa ja muokata omiin tarpeisiin sopivaksi, ja käyttäjä voi myös jakaa alkuperäistä tai muokkaamaansa lähdekoodia edelleen. Lähdekoodin vapautta pidetään sananvapauden kaltaisena perustavanlaatuisena vapautena, mitä englanninkielisessä maailmassa korostetaan sanalla libre – englannin sana free kun tarkoittaa myös ilmaista.

FLOSSLATION yhdistää lähdekoodin vapauden ja avoimuuden sekä käännöstoiminnan: ihmiskielet ovat käännösalan lähdekoodeja, ja kääntäjän työ on kirjoittaa uutta tai muokata ja muuttaa jo olemassa olevaa koodia. Ihmiskieli on pohjimmiltaan vapaata ja avointa, se kuuluu kaikille. Kaikilla on vapaus käyttää kieltä, tutkia ja muuttaa sitä. Sekä kielenkäyttäjien yhteisö että kieli itse hyötyvät siitä, että kieltä käytetään ja levitetään eri muodoissa.

Keskeistä avoimessa lähdekoodissa on myös sen turvallisuus. Avoimeen lähdekoodiin on lähes mahdotonta piilottaa haittaohjelmia tai jättää sinne tietoturva-aukkoja. Siksi työkoneidemme käyttöjärjestelmänä on Linux, WordPress-pohjaista verkkosivustoamme valvotaan ja päivitetään jatkuvasti, ja avoimeen lähdekoodiin ja avoimiin standardeihin perustuva sähköpostijärjestelmämme noudattaa henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa kunnioittavaa Sveitsin tietosuojalainsäädäntöä. Toimistossamme on myös tietokone, joka ei ole lainkaan yhteydessä internetiin, ja otamme tietysti vastaan myös perinteiseen tapaan paperilla olevia käännöstöitä.

Vapaus, avoimuus ja turvallisuus – FLOSSLATION pähkinänkuoressa.

Freiheit

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 1 Artikel (1948)

Frihet

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

Verdenserklæringen om menneskerettighetene, artikkel 1 (1948)